ປະເພດ 1a ປະເພດ 1a ຮອບວົງ ປະເພດ 1b
ລຸ້ນພິເສດ
ສຳລັບການຈອດຮອບວົງ

ລຸ້ນພິເສດ
ສຳລັບການຈອດຮອບວົງ

ການຈອດ
ຄວາມທ່ຽງຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ
ປະເພດ 1c ປະເພດ 2 ປະເພດ 3c
ສາຍນ້ຳໃນໃຈກາງທໍ່ ການຈອດຄວາມທ່ຽງ
ພາຍໃນ Ø 15-64 ມມ
ການຈອດຄວາມທ່ຽງ
ພາຍໃນ Ø 54-940 ມມ
ປະເພດ 4 ປະເພດ 4s ປະເພດ 5
ການຈອດຄວາມທ່ຽງ
ພາຍໃນ Ø 54-520 ມມ
ການຈອດຄວາມທ່ຽງ
ພາຍໃນ Ø 120-940 ມມ
ການຈອດຄວາມທ່ຽງ
ພາຍໃນ Ø 54-520 ມມ
ປະເພດ 9   ປະເພດ 11
ລະດັບໜ້າພຽງ   ຈຸກາງຕອກເຫຼັກຕາປູ
ດາວໂຫຼດລາຍຊື່ສິ່ງຂອງ ເງື່ອນໄຂ ແລະ
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງການຄ້າທົ່ວໄປ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບງານວ
າງສະແດງການຄ້າ
ກັບໄປບ່ອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ Data protection ປະທັບຕາ

ຈຸດໃຈກາງທໍ່ — Centromat

© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  Data protection