ປະເພດ 1a ການໜີບໃຫ້ມີຕວາມທ່ຽງຕົງດ້ານນອກ
  ປະເພດ 1a
 

ສຳລັບຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ການຈອດທໍ່ນ້ຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເສັ້ນຜ່າວົງມົນທີ່ແຕກຕ່າງກິນ ຕາມເສັ້ນໃຈກາງ. ການປ່ຽນແທນໂດຍອັດຕະໂນມັດຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງເພີ່ມ

ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຂົ້າ​ໝ້ຽງຂອງ​ສານ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ຈັດ​ສະ​ໜອງ​ທຸກ​ລຸ້ນ​ທີ່​ມີ​ແຂນ​ໜີບ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເຫຼັກ​ບໍ່​ເຂົ້າໝ້ຽງ (ເຫຼັກ​ສະ​ເຕນ​ເລ​ສ) (VA 1.4301) ເທົ່າ​ນັ້ນ.

 
  ຂະໜາດ A ຂະໜາດ B ຂະໜາດ C

ການໜີບຕາມແຖວ 10 - 70 ມມ 40 - 140 ມມ 75 - 330 ມມ
ນ້ຳໜັກ 2,00 ກິໂລ 5,30 ກິໂລ 26,00 ກິໂລ
ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 1a
 

ຮ່າງຂະໜາດປະເພດ 1a

 
ຂະໜາດ A ຂະໜາດ B ຂະໜາດ C

a) 10 - 70 ມມ   a) 40 - 140 ມມ   a) 75 - 330 ມມ  
b) 160 ມມ   b) 210 ມມ   b) 360 ມມ  
c) 125 ມມ   c) 200 ມມ   c) 400 ມມ  
d) 140 ມມ   d) 190 ມມ   d) 350 ມມ  
e) 57 ມມ   e) 82 ມມ   e) 115 ມມ  
f) 41 ມມ   f) 55 ມມ   f) 115 ມມ  
g) 65 ມມ   g) 95 ມມ   g) 235 ມມ  
   
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2022

  ກັບໄປບ່ອນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ