လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ဖက္စ္နံပါတ္အသစ္
Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim
ဖုန္: +49 (0)2225 7095715
ဖက္စ္: +49 (0)2225 7095716
အီးေမးလ္ႏွင့္ ဝက္ဘ္လိပ္စာ မေျပာင္းလဲဘဲ က်န္ရွိမည္!

အမ်ဳိးအစား 1a အမ်ဳိးအစား 1a Orbital အမ်ဳိးအစား 1b
အျပင္ပုိင္း
ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား

အထူး ပံုစံ
လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ ဂေဟေဆာ္ရန္

အျပင္ပုိင္း အျမန္
ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
အမ်ဳိးအစား 1c အမ်ဳိးအစား 2 အမ်ဳိးအစား 3a
ပုိက္ ဗဟုိခ်ိန္သည့္ သံႀကိဳးမ်ား အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
Ø 15-64 မီလီမီတာ
အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
Ø 54-530 မီလီမီတာ
အမ်ဳိးအစား 3b အမ်ဳိးအစား 3c အမ်ဳိးအစား 4
အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
Ø 54-940 မီလီမီတာ
အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
Ø 54-520 မီလီမီတာ
အမ်ဳိးအစား 4s အမ်ဳိးအစား 5 အမ်ဳိးအစား 6
အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
Ø 120-940 မီလီမီတာ
အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
Ø 54-520 မီလီမီတာ
ထြင္းေဖာက္ျခင္း၊ ညီညာမႈမရွိေသာ
အစြန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း ႏွင့္ တိမ္ေသာ
ေထာင့္ကုိ ျဖတ္ေပးေသာ ကိရိယာ
အမ်ဳိးအစား 9 အမ်ဳိးအစား 10 အမ်ဳိးအစား 11
အနားကြပ္ တုိင္းတာေရး ကိရိယာ ပုိက္ တိမ္းေစာင္းႏႈန္း
တုိင္းတာေရး ကိရိယာ
အလယ္ဗဟုိ ေဖာက္စက္
ပစၥည္းစာရင္း ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္း အေထြေထြ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား
ကုန္စည္ျပပြဲ အခ်က္အလက္
အေရွ႕ဦးဆံုးစာမ်က္ႏွာသုိ႔ ျပန္သြားရန္ Code of Conduct အမွတ္တံဆိပ္

ပုိက္မ်ားကုိ အလယ္၌ ထားလ်က္ — Centromat
© Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH — 2021
  Data protection