Centromat_Logo

ပင္မ
အေရွ႕ဦးဆံုးစာမ်က္ႏွာသုိ႔ ျပန္သြားရန္

ပစၥည္းစာရင္း ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္
အမွတ္တံဆိပ္
လုပ္ငန္း အေထြေထြ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား
ကုန္စည္ျပပြဲ အခ်က္အလက္

1a အမ်ဳိးအစား 1a အျပင္ပုိင္း
ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
1a အမ်ဳိးအစား 1a Orbital အထူး ပံုစံ
လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျဖင့္ ဂေဟေဆာ္ရန္
1b အမ်ဳိးအစား 1b အျပင္ပုိင္း အျမန္
ခ်ိန္ညိႇေသာ ညႇပ္မ်ား
1c အမ်ဳိးအစား 1c ပုိက္ ဗဟုိခ်ိန္သည့္ သံႀကိဳးမ်ား
2 အမ်ဳိးအစား 2 အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား Ø 15-64 မီလီမီတာ
3a အမ်ဳိးအစား 3a အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား Ø 54-530 မီလီမီတာ
3b အမ်ဳိးအစား 3b အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား
3c အမ်ဳိးအစား 3c အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား Ø 54-940 မီလီမီတာ
4 အမ်ဳိးအစား 4 အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား Ø 54-520 မီလီမီတာ
4s အမ်ဳိးအစား 4s အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား Ø 120-940 မီလီမီတာ
5 အမ်ဳိးအစား 5 အတြင္းပုိင္း ခ်ိန္ညိႇေသာ
ညႇပ္မ်ား Ø 54-520 မီလီမီတာ
6 အမ်ဳိးအစား 6 ထြင္းေဖာက္ျခင္း၊ ညီညာမႈမရွိေသာ
အစြန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း ႏွင့္ တိမ္ေသာ
ေထာင့္ကုိ ျဖတ္ေပးေသာ ကိရိယာ
9 အမ်ဳိးအစား 9 အနားကြပ္ တုိင္းတာေရး ကိရိယာ
10 အမ်ဳိးအစား 10 ပုိက္ တိမ္းေစာင္းႏႈန္း
တုိင္းတာေရး ကိရိယာ
11 အမ်ဳိးအစား 11 အလယ္ဗဟုိ ေဖာက္စက္