Centromat_ตราเครื่องหมาย

หน้าแรก
กลับที่หน้าเริ่มต้น

ดาวน์โหลดรายการสินค้า
รายละเอียดผู้เผยแพร่เว็บ
ข้อตกลง และเงื่อนไขทั่วไปในการค้า
ข้อมูลงานแสดงสินค้า

1a ประเภท 1a แคลมป์
จัดแนวด้านนอก
1a ประเภท 1a รอบวง แบบพิเศษ
สำหรับการเชื่อมแบบรอบวง
1b ประเภท 1b แคลมป์
จัดแนวด้านนอกแบบรวดเร็ว
1c ประเภท 1c โซ่ตั้งศูนย์ท่อ
2 ประเภท 2 แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 15-64 มม.
3a ประเภท 3a แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-530 มม.
3b ประเภท 3b แคลมป์จัดแนวด้านใน
3c ประเภท 3c แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-940 มม.
4 ประเภท 4 แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-520 มม.

4s ประเภท 4s แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 120-940 มม.
5 ประเภท 5 แคลมป์จัดแนวด้านใน
Ø 54-520 มม.
6 ประเภท 6 อุปกรณ์เจาะ ลับเสี้ยน และลับคม
9 ประเภท 9 อุปกรณ์วัดระดับหน้าแปลน
10 ประเภท 10 อุปกรณ์วัดมุมลาดเอียงของท่อ
11 ประเภท 11 เหล็กเจาะนำศูนย์
(Center Punch)