Centromat_Logo

Trang chủ
Trở về trang ban đầu

Tải Catalogue
Dấu ấn
Các điều khoản
và điều kiện thương mại
Thông tin về hội chao

1a Loại 1a Kẹp gióng thẳng đường
ống từ bên ngoài
1a Loại 1a Orbital Phiên bản đặc biệt
để hàn theo biên dạng
1b Loại 1b Kẹp gióng thẳng đường
ống nhanh từ bên ngoài
1c Loại 1c Xích định tâm đường ống
2 Type 2 Kẹp gióng thẳng đường
ống từ bên trong
Ø 15-64 mm
3c Loại 3c Kẹp gióng thẳng đường
ống từ bên trong
Ø 54-940 mm
4 Type 4 Kẹp gióng thẳng đường
ống từ bên trong
Ø 54-520 mm
4s Loại 4s Kẹp gióng thẳng đường
ống từ bên trong
Ø 120-940 mm
5 Loại 5 Kẹp gióng thẳng đường
ống từ bên trong
Ø 54-520 mm
9 Loại 9 Thước căn chỉnh
góc mặt bích
11 Loại 11 Thiết bị đột lỗ tâm